Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu Công nghiệp

Thực hiện Công điện 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 trong các khu công nghiệp (Sao gửi kèm); UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, các hội, đoàn thể cấp tỉnh, các  đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung sau:

  1. Các Sở, Ban, ngành và các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo Quốc gia trong phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tập trung công tác phòng, chống dịch, có phương án đảm bảo hoạt động, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, ảnh hưởng đến kinh tế địa phương, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.
  2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố

– Chỉ đạo, hướng dẫn tất cả các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19. Kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhập mức độ an toàn lên hệ thống.

– Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn,…); xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực.

– Báo cáo định kỳ hàng tuần về Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người cấp tỉnh) về tình hình kiểm tra, giám sát, triển khai các nội dung trên, để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

  1. Giao Sở Y tế hướng dẫn việc cách ly và tổ chức xét nghiệm đối với người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thường trực Tỉnh ủy;

– Thường trực HĐND tỉnh;

– CT, các PCT UBND tỉnh;

– Thành viên BCĐ phòng, chống dịch

ở người cấp tỉnh;

– CVP, các PCVP UBND tỉnh;

– Lưu: VT, Cổng TTĐT, KGVX (G).

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Tôn Thị Ngọc Hạnh

 

Tải tài liệu tại đây

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *